Obraz analomopatologiczny

Obraz analomopatologiczny. Charakterystyczne są wybroczyny na opłucnej, osierdziu, w grasicy, mózgu. Obrzęki stwierdza się w mózgu i płucach. Niewielkie krwotoki można stwierdzać we wszystkich narządach, najczęstsze są krwotoki pod pajęczy- nówkę, dokomorowe (u wcześniaków), do płuc i do nadnerczy. W tkance mózgowej spotyka się martwicę komórek nerwowych, mogą powstawać duże ogniska rozmiękania.

Dokończ

Niedostateczne oddychanie

Przyczyną niedostatecznego oddychania, a przez to niedotlenienia po urodzeniu mogą być: 1) ciała obce, znajdujące się w drogach oddechowych, jak wody płodowe, smółka, śluz, krew z dróg rodnych matki, stanowiące mechaniczną przeszkodę dla oddychania 2) porażenie ośrodka oddechowego niedotlenieniem, lekami lub krwawieniem śród- czaszkowym 3) wady rozwojowe lub niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego, krążenia 4) przepuklina przeponowa

Dokończ

Krew obwodowa

We krwi obwodowej charakterystyczna jest leukocytoza, niekiedy dość znaczna, z przewagą jednojądrzastych elementów komórkowych. Wśród nich obok typowych limfocytów spotyka się różne postacie przejściowe — poprzez limfocyty duże do komórek monocytoidalnych. Te ostatnie, określane inaczej jako limfocyty monocytoidalne, limfomono- cyty albo „wirocyty1′, widoczne są jako duże komórki o płatowym monocytoidalnym jądrze i cytoplazmie mniej lub więcej zasadochlonnej, nieziarnistej lub niekiedy zawierającej skupienie grubych ziaren azuro- chłonnych. Cytoplazma zawiera czasem wodniczki. Komórki te zaliczane są do nietypowych limfocytów. Niekiedy przypominają one plazmocyty.

Dokończ

Noworodek urodzony w zamartwicy

Leczenie. Noworodek urodzony w zamartwicy wymaga cucenia. W cuceniu noworodka musimy uwzględnić cztery czynniki: 1) oczyszcze- nie dróg oddechowych, 2) ogrzanie dziecka, 3) dostarczenie tlenu, 4) podanie leków cucących.

Dokończ

Zasadnicze leczenie zimnicy

Oprócz zasadniczego leczenia zimnicy stosujemy chętnie leczenie objawowe, a więc okłady z lodu, roztwory elektrolitów, glikozę, leki krwiotwórcze. Szczególnie korzystnie działają przetaczania krwi. Nie należy stosować w zimnicy środków przeczyszczających.

Dokończ

Brak krzyku noworodka

Brak krzyku noworodka jest ważnym objawem urazu wewnątrzczaszkowego, jednak krzyk nie zawsze dowodzi, że noworodek jest zdrowy. W przypadkach urazu wewnątrzczaszkowego noworodek jest senny, apatyczny, nie przyjmuje pożywienia, nie połyka. Stwierdzamy brak odruchów: Moro, chodzenia, chwytnego itp. Odwrotnie, noworodek może być pobudzony, niespokojny, mogą wystąpić drgawki, krzyk o wysokim tonie, tzw. krzyk mózgowy. Drgawki mogą być kloniczne lub toniczne, może wystąpić sztywność karku, wzmożenie lub osłabienie napięcia mięśni, drżenie kończyn, oczopląs, drżenie powiek, szpary powiekowe są szeroko rozwarte, wyraz twarzy jest bolesny lub twarz jest maskowata. Noworodek czasami wykonuje ruchy mimowolne ustami, wysuwa język jak żmija, ustawia szponowato palce rąk. Często stwierdzamy zaburzenia krążenia i oddychania. Noworodek łapie powietrze lub oddycha nieregularnie, stęka. Badanie fizykalne wykazuje w płucach, zależnie od stanu dziecka, brak szmerów oddechowych, szmer oddechowy osłabiony, liczne trzeszczenia. Niektóre noworodki oddychają wprawdzie zaraz po urodzeniu, jednak stwierdzamy u nich objawy aspiracji wód płodowych i wskutek tego utrzymującej się niedodmy płuc. Noworodek krztusi się nadmiarem śluzu i wód płodowych w drogach oddechowych, wymiotuje, oddech może być charczący, ruchy oddechowe utrudnione, z wciąganiem przepony, mostka, mięśni międzyżebrowych. Badanie fizykalne płuc wykazuje liczne rzężenia grubobańkowe i fur czenia, pola niedodmy i pola rozedmy zastępczej. Zaburzenia oddychania mogą łączyć się z sinicą stałą lub napadową. Występują zaburzenia regulacji cieplnej, podwyższenie ciepłoty ciała często do 4-0°C lub jej obniżenie, tak że noworodek pomimo ogrzewania jest zimny. Stały długotrwały spadek wagi, czasami jako jedyny objaw, nasuwa podejrzenie urazu wewnątrzczaszkowego. Jednym z objawów zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego jest uwypuklenie i napięcie ciemiączka dużego, które u noworodka napina się tylko przy krzyku. Objawy te dowodzą obrzęku mózgu lub krwawienia ponadnamiotowego, głównie podopono- wego. Wskutek podrażnienia kory mózgu mamy w tych przypadkach drgawki, drżenie kończyn, oczopląs, krzyk mózgowy itp. Zaburzeń oddychania nie stwierdza się. W przypadkach krwawienia podnamioto- wego do móżdżku i rdzenia przedłużonego może występować sztywność karku, zaburzenia oddychania i krążenia, napady sinicy, senność, brak uwypuklenia i napięcia ciemienia.

Dokończ

Bizmut, Brom i jego sole

Objawy: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, żółtaczka, białkomocz, zaipalenie i owrzodzenie okrężnicy. Na skórze powstają zmiany martwicze wskutek zaczopowania światła naczyń. W za truciach przewlekłych rąbek szaroczarny na dziąsłach, utrudnienie połykania, zapalenie wrzodziejące jamy ustnej.

Dokończ

„Białe” miesiączkowanie

Tego rodzaju miesiączkowanie, które pewni badacze określają nazwą „białego“, byłoby zatem zaburzeniem wrodzonym w odniesieniu do zjawisk fizjologicznych, ale nie do budowy anatomicznej narządów rodnych. Zdaniem niektórych badaczy w przypadkach „białego“ miesiączkowania mamy do czynienia jednak wyłącznie z wzmożonym okresowo wydzielaniem gruczołów trzonu macicy bez rozpadu błony śluzowej i krwawienia na zewnątrz. Wobec zachowania procesu jajeczkowania zajście w ciążę jest w tych wypadkach teoretycznie możliwe.

Niewystępowanie miesiączki w przypadkach zamknięcia przewodu płciowego (gynatresia) jest uwarunkowane -jak już wspominano w poprzednim rozdziale – zmianami anatomicznymi, które powodują zatrzymanie krwi w macicy lub pochwie.

Dokończ

ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W SEKSUALNOŚCI CZĘŚĆ 2

Wiele obserwacji przemawia za tym, że wszystkie funkcje psychiczne wpływają na seksualność. Ilipermnezja (nadczynność pamięci) na przykład może sprawiać, że wspomnienia, które w normalnych warunkach byłyby wygaszone, powracają nadzwyczaj intensywnie. Fenomen ten dotyczy szczególnie często wspomnień natury erotycznej i może mieć dwojakie znaczenie dla seksualności. Jeśli wspominane doświadczenia są przyjemne, może się to przyczyniać do wzrostu ogólnej pobudliwości seksualnej oraz sprzyjać wzmaganiu się natężenia pozytywnych emocji ukierunkowanych na konkretnego człowieka. Jeśli wspominane doświadczenia są negatywne (np. uraz związany ze zgwałceniem) może się to przyczyniać do znacznego zahamowania pobudliwości seksualnej oraz do uogólnionej nieufności, a nawet awersji, wobec wszystkich osobników należących do płci przeciwnej. Być może, iż podobny mechanizm leży u podłoża utraty lub znacznego obniżenia zdolności do miłości erotycznej po urazie związanym z nagłą utratą ukochanego człowieka, w momencie apogeum skierowanych do niego uczuć. Być może też, że odgrywa w tym pewną rolę „układ odniesienia”, bowiem utracony nagle, ukochany człowiek pozostaje w pamięci jako niedościgniony, wyidealizowany wzór, z którym wszelkie porównania aktualnego partnera mogą wypadać na jego niekorzyść.

Dokończ

PODTLENEK AZOTU CZĘŚĆ 2

Rozpatrując wpływ środków znieczulających ogólnie na układ krążenia trzeba wspomnieć o reakcjach układu autonomicznego. Podczas płytkiego znieczulenia ogólnego podrażnienie drzewa tchawiczo-oskrzelowe- go (intubacja dotchawicza, laryngoskopia) oraz bodźce chirurgiczne (nacięcie skóry, pociąganie za trzewia itp.) lub inne bolesne zabiegi wykonywane na pacjencie wywołują reakcję ze strony układu autonomicznego.

Dokończ