Posocznica

Posocznica (sepsis). U noworodków mechanizmy odpornościowe nie potrafią zapobiec szybkiemu rozmnażaniu się zarazków ani zneutralizować toksyn bakteryjnych, a reakcja komórkowa jest niewielka. Z tych przyczyn łatwo dochodzi do uogólnienia zakażenia. Przebiega ono często z niezwykłą szybkością, a ognisko pierwotne jest często nieuchwytne. W czasie posocznicy może dojść do przerzutów w różnych narządach, przede wszystkim w płucach.

Dokończ

ISTNIENIE POTRZEBY SEKSUALNEJ

Niezależnie od tego, że przyczyną zachowania seksualnego jest pierwotnie 'istnienie potrzeby seksualnej, a w jednostkowym ujęciu jego pośrednim celem jest zaspokojenie tej potrzeby, zachowanie to można rozpatrywać także uwzględniając funkcję, jaką spełnia ono wobec gatunku. Funkcję tę można umownie podzielić na biologiczną i (u niektórych gatunków) społeczną. Funkcja biologiczna sprawia, że gatunek dzięki rozmnażaniu nie wymiera, zaś funkcja społeczna – że potomstwo może korzystać z opieki obojga rodziców.

Dokończ

Badania kontrolne w czasie stosowania kortykosteroidów

– 118 to oznaczenia masy ciała, ciśnienia krwi, dobowej ilości moczu. Należy też sprawdzić, czy nie tworzą się obrzęki. Okresowo trzeba kontrolować morfologię krwi, kał na obecność krwi utajonej, stężenie jonów K+ we krwi i tolerancję glukozy (test doustnego obciążenia glukozą albo oznaczenia glikemii na czczo, a następnie w 2 h po śniadaniu). Raz w roku należy wykonywać badanie radiograficzne żołądka i dwunastnicy, a także klatki piersiowej. Zalecenia dotyczące sposobu odżywiania się: 4-6 posiłków bogatobiałkowych w ciągu dnia, z dodatkiem jarzyn i owoców, przetworów mlecznych i mleka. Ograniczenia kaloryczne zaleca się osobom ze skłonnością do otyłości. Stosuje się także leki alkalizujące zawartość żołądka, a w okresie stosowania dużych dawek kortykosteroidów można zastosować dodatkowo cymetydynę. W razie potrzeby uzupełnia się niedobory potasu i wapnia. Osłona przeciwbakteryjna jest konieczna w przypadku już istniejących zakażeń ogólnych bądź ograniczonych ognisk zakażenia, a także w przypadkach, w których podatność na zakażenia dodatkowe jest zwiększona.

Dokończ

Zdolności regulacyjne zarodka

Wyniki te wskazują, że o determinacji jaj mozaikowych nie decydują jakieś szczególne czynniki morfogenetyczne, ale określone właściwości samej cytoplazmy. Bliższe badania wykazały, że właściwości te polegają na odmiennym charakterze biochemicznym poszczególnych terytoriów cytoplazmatycznych, który nie ulega zaburzeniom podczas odwirowywania jaj.

W jajach regulacyjnych cytoplazma nie

Dokończ

Zdeterminowanie zjawiska przestępczości

Były podejmowane próby – co się wydaje nieco paradoksalne – dociekania genezy zgwałceń przez sięganie do uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Z jednej strony złe warunki materialne utrudniają założenie rodziny, a więc posiadanie żony dla siebie (także dla zaspokojenia potrzeb libido), brak pieniędzy nie pozwala na kupno „miłości” u prostytutki itp. Fatalne warunki mieszkaniowe, ciasnota izb, w których rodzice obcują z sobą seksualnie w obecności dzieci, przyczyniają się do rozluźnienia hamulców w sferze seksualnej. O destruktywnym działaniu fatalnych warunków ekonomicznych, w kcórych znajdował się proletariat, pisali Engels, Bonger, Ettinger, zwracając uwagę na ich reperkusje w sferze obniżenia standardu obyczajowego. Z drugiej strony podkreślano, że do rozpasania w dziedzinie obyczajów doprowadza życie w warunkach luksusu i przepychu (Lafargue). Te objaśnienia odnoszą się zresztą do całego zjawiska przestępczości (Lernell, 1967).

Dokończ

Uświadomienie płciowe a miesiączka

Wykonywanie lżejszych czynności sportowych w czasie miesiączki, która przebiega prawidłowo, nie jest zabronione, należy jednak w każdym przypadku kierować się względami osobniczymi. Nadmierne wysiłki cielesne i wyczerpujące wyczyny sportowe podczas miesiączki są natomiast bezwzględnie szkodliwe. Te ostatnie zastrzeżenia odnoszą się również i do ciężkiej pracy fizycznej.

Bolesne miesiączkowanie jest tylko w niewielkim odsetku przypadków wywołane przez zmiany anatomiczne w obrębie narządów rodnych. Najczęściej, jak już wspominano, zdarza się ono u kobiet wykazujących upośledzenia natury ogólnej. Dlatego też i leczenie bolesnego miesiączkowania polega zwyczajnie na wzmacnianiu całego ustroju poza okresem miesiączki, na unikaniu szkodliwie oddziałujących czynników natury cielesnej i duchowej (nieprawidłowy tryb życia, złe odżywianie itp)., na leczeniu błędnicy, niedokrwistości, neurastenii itd.

Ze środków farmaceutycznych przyczyniają się do usuwania dolegliwości miesiączkowych

Dokończ

Stosunek mięśniówki do błony śluzowej

Jtrzonu macicy. Część gruczołów torbielkowato rozdęta. W pod- tle poszerzonych gruczołów spoty-śdeiisku stwierdza się liczne limfocyty kamy czasem leukocyty. W tkance łącznej podłoża stwierdza się komórki wrzecionowate z dużymi jądrami. Nie ma jednak żadnego nacieczenia komórkami plazmatycznymi ani żadnych śladów tworzenia się tkanki ziarninowej. Leukocytów jest bardzo mało. W powierzchownej warstwie błony śluzowej stwierdza się natomiast zawsze ogniska martwicze i objawy silnego przekrwienia. Wskutek poszerzania się naczyń włosowatych i zwyrodnienia ich śródbłonków dochodzi również do obfitego śródmiąższowego krwawienia..

Stosunek mięśniówki do błony śluzowej zwykle jest prawidłowy. Wyjątkowo tylko gruczoły błony śluzowej wrastają do mięśnia macicy. Jajniki w przebiegu schorzenia wykazują charakterystyczne zmiany, które polegają na ich zaniku i na tworzeniu się w ich obrębie mniejszych lub większych torbielek (o średnicy 2-6 cm).

Dokończ

RENTGENOTERAPIA

Bardzo ważna jest osobnicza wrażliwość kobiet na promienie X. Jakkolwiek wszelkiego rodzaju uszkodzenia będące następstwem rentgenoterapii można tłumaczyć błędami technicznymi, to jednak nie ulega wątpliwości, że pewne części skóry są bardziej wrażliwe od innych i że skóra pewnych osób oddziaływa

Dokończ

Przetaczanie krwi

Przetaczaniem krwi wymiennym usuwamy z krwi noworodka większość przeciwciał oraz produktów hemolizy, a wprowadzamy do krwio- biegu noworodka krwinki odporne na działanie przeciwciał, tj. o czynniku Rh zgodnym z matką, o grupie krwi zgodnej z dzieckiem. W konflikcie serologicznym w obrębie układu ABO przetaczamy czerwone krwinki grupy -0 zawieszone w surowicy AB. Zwykle wymieniamy

Dokończ

POCHWA

Okaleczenie pochwy. Okaleczenia pochwy są częstym zjawiskiem po porodzie. Niekiedy powstają one podczas spóikowania, zwykle w tylnej ścianie pochwy lub jej sklepieniu. W tym ostatnim wypadku towarzyszyć im może duże krwawienie. Niekiedy następuje nawet rozerwanie sklepienia, co bywa przyczyną zapalenia otrzewnej.

Dokończ

Obustronne zamknięcie trąbek

W przypadkach kiedy proces chorobowy zajął jednak ścianę pęcherza moczowego, guz krwawi w czasie miesiączki do światła pęcherza, wskutek czego mocz przybiera w tym okresie charakterystyczną barwę. Podobnie w przypadkach sródmaciczenia prostnicy występują okresowe krwawienia z tego narządu w czasie miesiączek.

Gruczolistość śródmaciczna, dotycząca pewnych odcinków jamy brzusznej, poza częściami płciowymi, nie powoduje zaburzeń miesiączkowych. Śródmaciczenie jajowodu i to zarówno pierwotne, jak wtórne prowadzi zwykle do zamknięcia światła trąbki. W przypadkach całkowitego jak i częściowego zamknięcia światła jajowodu po jednej stronie może stać się to powodem powstania ciąży pozamacicznej. Obustronne zamknięcie trąbek wiedzie, rzecz prosta, do niepłodności.

Dokończ

METODY WCZESNEGO WYKRYWANIA

Możliwości wczesnego wykrywania mają decydujące znaczenie dla rokowań w każdej chorobie nowotworowej, ale w przypadku nowotworów jelita grubego szczególnie zwiększają szansę chorych, gdyż te guzy rosną w miarę wolno. W przypadkach odpowiednio wczesnego

Dokończ

KIEDY NIE STOSOWAĆ CHEMIOPROFILAKRYKI

Istnieją następujące sytuacje, w których chemioprofilaktyka przeciw- bakteryjna nie jest wskazana lub jest zbędna:

Dokończ