Niedostateczne oddychanie

Przyczyną niedostatecznego oddychania, a przez to niedotlenienia po urodzeniu mogą być: 1) ciała obce, znajdujące się w drogach oddechowych, jak wody płodowe, smółka, śluz, krew z dróg rodnych matki, stanowiące mechaniczną przeszkodę dla oddychania 2) porażenie ośrodka oddechowego niedotlenieniem, lekami lub krwawieniem śród- czaszkowym 3) wady rozwojowe lub niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego, krążenia 4) przepuklina przeponowa

– 5) zapalenie płuc 6) niedokrwistość itd. Niedotlenienie jest „urazem chemicznym”, gdyż powoduje zmiany chemiczne w krwi i tkankach. Wskutek niedotlenienia zwiększa się koncentracja we krwi dwutlenku węgla i kwasu mlekowego, a obniża rezerwa alkaliczna, pH krwi spada i powstaje kwasica. Niedotlenienie uszkadza wszystkie tkanki i narządy, głównie jednak uszkadza i zakłóca czynność: a) ośrodkowego układu nerwowego, b) układu krążenia, c) układu oddechowego.

a. Przede wszystkim jest zakłócona czynność ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany chemiczne, spowodowane niedotlenieniem, pobudzają ośrodek oddechowy płodu. Płód zaczyna oddychać wewnątrzma- cicznie, co prowadzi do aspiracji wód płodowych, tj. do aspirowania do płuc wód płodowych, śluzu i krwi z dróg rodnych matki. Równoczesne pobudzenie nerwu błędnego zwalnia tętno płodu i pobudza perystaltykę jelit. Płód oddaje smółkę, która razem z wodami płodowymi może zostać zaaspirowana do dróg oddechowych. Gdy niedotlenienie trwa nadal, ośrodek oddechowy ulega porażeniu. Niedotlenienie może pierwotnie uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy. Niedotlenienie może powstać wtórnie w następstwie krwawienia śródczaszkowego, które uciska lub uszkadza ośrodki mieszczące się w rdzeniu przedłużonym (przede wszystkim ośrodki krążenia i oddychania) oraz zaburza lub hamuje ich czynność.

b. Niedotlenienie uszkadza również czynność układu krążenia, zmniejsza jego wydolność, powoduje niedomogę serca. Powstaje najpierw przekrwienie czynne, później zastój, zwiększa się przepuszczalność naczyń włosowatych. Osocze i czerwone krwinki przenikają do przestrzeni poza- naczyniowy.ch, dochodzi do wybroczyn, obrzęków, krwotoków.

c. Niedotlenie zakłóca wybitnie czynność układu oddechowego, doprowadza do zaburzeń w oddychaniu, niedodmy i rozedmy zastępczej pluc. Przy dużej aspiracji wód płodowych dochodzi do zapalenia płuc zachłyst owego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>