Zdeterminowanie zjawiska przestępczości

Były podejmowane próby – co się wydaje nieco paradoksalne – dociekania genezy zgwałceń przez sięganie do uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Z jednej strony złe warunki materialne utrudniają założenie rodziny, a więc posiadanie żony dla siebie (także dla zaspokojenia potrzeb libido), brak pieniędzy nie pozwala na kupno „miłości” u prostytutki itp. Fatalne warunki mieszkaniowe, ciasnota izb, w których rodzice obcują z sobą seksualnie w obecności dzieci, przyczyniają się do rozluźnienia hamulców w sferze seksualnej. O destruktywnym działaniu fatalnych warunków ekonomicznych, w kcórych znajdował się proletariat, pisali Engels, Bonger, Ettinger, zwracając uwagę na ich reperkusje w sferze obniżenia standardu obyczajowego. Z drugiej strony podkreślano, że do rozpasania w dziedzinie obyczajów doprowadza życie w warunkach luksusu i przepychu (Lafargue). Te objaśnienia odnoszą się zresztą do całego zjawiska przestępczości (Lernell, 1967).

Wszelako obiegowe kiedyś w literaturze teorie i koncepcje ekonomicz- nego zdeterminowania zjawiska przestępczości okazały się niezgodne ze współczesną strukturą przestępczości tout court (Lernell, 1967, 1973). Nie nadają się także do objaśnienia współczesnej struktury przestępczości zgwałcenia, skoro w ogromnej większości sprawcami zgwałceń są ludzie młodzi, mający możliwości pracy lub nauki, mający dostęp do dobrowolnego, legalnego, nie opartego na gwałcie, życia seksualnego {por. Mey, 1965). Te nowe formy zjawiska objawiają się także w jego dynamice. Wzrasta zwłaszcza liczba gwałtów zbiorowych popełnionych przez młodocianych żądnych nie tyle przygody, ile zaspokojenia instynktu posiadania, dominacji, zmierzających nie tyle do rozładowania swej wybujałej energii seksualnej ile do pokonania w sposób destruktywny, barbarzyński, cyniczny, swojego kompleksu niższości, do urzeczywistnienia swych tendencji nihilistycznych, negatywistycznych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>