Brak krzyku noworodka

Brak krzyku noworodka jest ważnym objawem urazu wewnątrzczaszkowego, jednak krzyk nie zawsze dowodzi, że noworodek jest zdrowy. W przypadkach urazu wewnątrzczaszkowego noworodek jest senny, apatyczny, nie przyjmuje pożywienia, nie połyka. Stwierdzamy brak odruchów: Moro, chodzenia, chwytnego itp. Odwrotnie, noworodek może być pobudzony, niespokojny, mogą wystąpić drgawki, krzyk o wysokim tonie, tzw. krzyk mózgowy. Drgawki mogą być kloniczne lub toniczne, może wystąpić sztywność karku, wzmożenie lub osłabienie napięcia mięśni, drżenie kończyn, oczopląs, drżenie powiek, szpary powiekowe są szeroko rozwarte, wyraz twarzy jest bolesny lub twarz jest maskowata. Noworodek czasami wykonuje ruchy mimowolne ustami, wysuwa język jak żmija, ustawia szponowato palce rąk. Często stwierdzamy zaburzenia krążenia i oddychania. Noworodek łapie powietrze lub oddycha nieregularnie, stęka. Badanie fizykalne wykazuje w płucach, zależnie od stanu dziecka, brak szmerów oddechowych, szmer oddechowy osłabiony, liczne trzeszczenia. Niektóre noworodki oddychają wprawdzie zaraz po urodzeniu, jednak stwierdzamy u nich objawy aspiracji wód płodowych i wskutek tego utrzymującej się niedodmy płuc. Noworodek krztusi się nadmiarem śluzu i wód płodowych w drogach oddechowych, wymiotuje, oddech może być charczący, ruchy oddechowe utrudnione, z wciąganiem przepony, mostka, mięśni międzyżebrowych. Badanie fizykalne płuc wykazuje liczne rzężenia grubobańkowe i fur czenia, pola niedodmy i pola rozedmy zastępczej. Zaburzenia oddychania mogą łączyć się z sinicą stałą lub napadową. Występują zaburzenia regulacji cieplnej, podwyższenie ciepłoty ciała często do 4-0°C lub jej obniżenie, tak że noworodek pomimo ogrzewania jest zimny. Stały długotrwały spadek wagi, czasami jako jedyny objaw, nasuwa podejrzenie urazu wewnątrzczaszkowego. Jednym z objawów zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego jest uwypuklenie i napięcie ciemiączka dużego, które u noworodka napina się tylko przy krzyku. Objawy te dowodzą obrzęku mózgu lub krwawienia ponadnamiotowego, głównie podopono- wego. Wskutek podrażnienia kory mózgu mamy w tych przypadkach drgawki, drżenie kończyn, oczopląs, krzyk mózgowy itp. Zaburzeń oddychania nie stwierdza się. W przypadkach krwawienia podnamioto- wego do móżdżku i rdzenia przedłużonego może występować sztywność karku, zaburzenia oddychania i krążenia, napady sinicy, senność, brak uwypuklenia i napięcia ciemienia.

Czasami trudno odróżnić objawy urazu wewnątrzczaszkowego od objawów zapalenia płuc. Od tężyczki noworodków odróżniamy uraz we- wnątrzczaszkowy na podstawie poziomu wapnia we krwi. Noworodek może doznać trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub może nastąpić wyzdrowienie, czasami pozorne. Po dłuższym lub krótszym okresie bezobjawowym występują porażenia spastyczne jednej lub kilku kończyn, tzw. choroba Little’a, opóźnienie rozwoju psychicznego, padaczka, wodogłowie itp. Często jednak trudno ustalić, czy przyczyną był uraz porodowy, czy wada rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>