Integracja potrzeby kontaktu emocjonalnego i potrzeby seksualnej

Dla rozwoju potrzeby seksualnej szczególne znaczenie posiada stopień rozwoju oraz całokształt doświadczeń związanych z potrzebą kontaktu emocjonalnego. Wzrastająca na sile potrzeba seksualna w okresie dojrzewania nakłada się na uprzednie doświadczenia w zakresie potrzeby kontaktu emocjonalnego. One też m.in. w poważnym stopniu określają zachowanie seksualne człowieka. Jak wiadomo, kształtowanie nawiązywania głębokiej więzi z innym człowiekiem następuje wcześniej, zanim jeszcze zacznie szybko wzrastać siła potrzeby seksualnej. Prawidłowy rozwój potrzeby kontaktu emocjonalnego, którego następstwem jest umiejętność nawiązywania głębokich więzi emocjonalnych z innym człowiekiem, decydująco wpływa na formy zaspokojenia potrzeby seksualnej. Jeśli rozwój potrzeby kontaktu emocjonalnego uległ zakłóceniu (niemożność nawiązywania głębokiej więzi, niemożność tworzenia jakiejkolwiek wspólnoty z innym człowiekiem), to i rosnąca na sile potrzeba seksualna jest zaspokajana bez głębokich więzi, jedynie na podłożu krótkotrwałych, powierzchownych więzi emocjonalnych, lub też w ogóle w oderwaniu od nich. Poza tym wszelkie związki oparte na uczuciach (partnerskie, małżeńskie) mogą się okazać krótkotrwałe.

Integracja potrzeby kontaktu emocjonalnego i potrzeby seksualnej część 2

Duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-seksualnego ma stopień integracji potrzeby kontaktu emocjonalnego z potrzebą seksualną. Integracja ta oznacza sprzężenie uczuć z seksualnością. Sprzężenie to sprawia, że kontakty emocjonalno-seksualne stają się kontaktami społecznymi, stwarzającymi człowiekowi możliwość redukcji wielu napięć frustracyjnych oraz kompensacji braku możliwości zaspokojenia wielu potrzeb, mających istotne znaczenie dla rozwoju człowieka. Sprzężenie to potrzebne jest poza tym, zwłaszcza kobietom, dla osiągnięcia pełnej satysfakcji emocjonalno-seksualnej. Brak integracji wiedzie nie tylko do krótkotrwałych kontaktów seksualnych, ale wydatnie obniża satysfakcję z nich wynikającą, przez co sprzyja rozwojowi zniechęcenia seksualnego. U umężczyzn, ze względu na silniejszą potrzebę seksualną, integracja jej ze sferą emocjonalną napotyka na większe trudności niż u kobiet. Potrzeba seksualna bywa tak silna, że domaga się zaspokojenia również i bez podłoża więzi emocjonalnej. Jeśli potrzeba seksualna nie jest zbyt silna, łatwiej dochodzi do integracji jej ze sferą emocjonalną. Jeśli zaś potrzeba seksualna jest bardzo słaba (np. u kobiet niedojrzałych lub oziębłych seksualnie), wówczas dążności do zaspokojenia seksualnego prawie w ogóle nie ma, natomiast uwydatnia się jedynie skłonność do tworzenia więzi, wspólnoty, lecz o charakterze platonicznym. Integracja obu tych potrzeb sprawia, że spotyka się stany miłości erotycznej „nakładające się” na miłość rozumianą jako dojrzałość do wspólnoty. Ale bywa i tak, że miłość erotyczna występuje bez dojrzałości do wspólnoty (zwłaszcza w wieku młodzieńczym) lub że miłość, w sensie dojrzałości do wspólnoty, istnieje bez miłości erotycznej (zwłaszcza w wieku przed- starczym lub starczym). Niezależnie od braku miłości erotycznej, dojrzałości do wspólnoty mogą, oczywiście, towarzyszyć silniejsze lub słabsze potrzeby seksualne.

Dynamiczny rozwój emocjonalno-seksualny, odbywający się w ramach rozwoju całokształtu osobowości, podlega takim samym prawidłowościom. Podlega także społeczno-kulturowym ograniczeniom. Jeśli ze spół wzorców, norm i ograniczeń kulturowych daleko odbiega od możliwości racjonalnego zaspokajania potrzeb człowieka, rozwój emocjonalno-seksualny ulega wypaczeniu. Jeśli ograniczenia kulturowe zmierzają do stworzenia optymalnych warunków rozwoju osobowości człowieka w ramach społeczności, wówczas hamulce kulturowe, mimo stworzenia ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb, staje się stymulatorem rozwoju sfery emocjonalno-seksualnej oraz wszelkich innych sfer osobowości. W tej właśnie dziedzinie zaniedbania są ogromne, bowiem w naszej kulturze rozwój emocjonalno-seksualny przez długie wieki daleki był od należytej integracji i harmonii z systemem wartości oraz z pozostałymi sferami osobowości. Sprzyjało to wypaczaniu rozwoju emocjonalno-seksualnego oraz powstawaniu wielu zaburzeń uczuciowych i seksualnych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>