URAZ PORODOWY

Urazem porodowym nazywamy wszelkie uszkodzenia noworodka powstałe w czasie porodu. Uraz porodowy jest najczęstszą przyczyną zgonów noworodków, jest on także częstą przyczyną późniejszych zaburzeń w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka. Urazowi porodowemu ulegają przede wszystkim wcześniaki i noworodki z dystrofią wewnątrz- maciczną. Uraz porodowy może powstać wskutek niedotlenienia lub wskutek działania czynników mechanicznych.

Niedotlenienie (hypoxia, anoxia). Potter stwierdza, że byłoby słuszne uważać niedotlenienie za bezpośrednią przyczynę większości zgonów t płodów i noworodków. Większość zgonów płodów przed lub podczas porodu wynika ze zmniejszenia ilości tlenu dostarczanego płodowi. Po urodzeniu najczęstszą przyczyną zgonu noworodka, a szczególnie wcześniaka, jest niedostateczne oddychanie i następowe niedotlenienie.

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne może powstać jako skutek: – 1) zaburzeń w utlenianiu krwi w łożysku, rap. przy łożysku przodującym, przedwcześnie odklejonym łożysku, w jego degeneracji. W ostrych i przewlekłych zakażeniach matki, jej niedokrwistości, chorobach płuc i serca, w zatruciu ciążowym poziom tlenu w krwi matki dopływającej do łożyska może być obniżony. Utlenienie krwi płodu jest przez to niedostateczne

– 2) zaburzeń w krążeniu płodowym, np. przy wypadnięciu pępowiny, nieprawidłowym położeniu płodu, w długotrwałym lub bardzo szybkim porodzie, przy silnych skurczach macicy samoistnych lub wskutek podanych leków

– 3) podania matce leków znieczulających lub przeciwbólowych. Leki te obniżają utlenianie krwi matki, a przez to i płodu. Ilości, które nie wpływają na oddychanie matki, mogą porazić ośrodki oddechowe płodu i uniemożliwić oddychanie noworodka po urodzeniu.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>