TEST DEGRENULACJI BAZOFILÓW

Girard [20] natomiast uzyskał dodatnie wyniki testu leukocytowego u wszystkich 26 badanych z uczuleniem na penicylinę, potwierdzone próbami skórnymi.

– 5. Test degranulacji bazofilów. Wykonywany jest rzadziej jako test bezpośredni w sytuacji, kiedy krew obwodowa osoby badanej jest źródłem zaTÓwno IgE, jak i komórek zasadochłonnych, a częściej jako pośredni, w którym są używane bazofile królicze.

Wprowadzony został przez Shelleya [55, 56], Test pośredni jest możliwy wskutek podobieństwa IgG ludzkich i króliczych. Poprzednio był stosowany w wykrywaniu alergii na penicyliną, a również wykonywany był przy użyciu innych antygenów, takich jak antybiotyki i leki przeciwgorączkowe.

Zgodność wyników testu degranulacji bazofilów z wynikami prób skórnych jest na ogól dość znaczna, chociaż opisywano również całkowity brak zgodności. Wyniki dodatnie uzyskali również Moskalewska i wsp. [39] w wykrywaniu alergii na penicyliną, aminofenazon, sulfonamidy i barbiturany (ryc. 6.2).

Nie wszyscy autorzy uzyskiwali za pomocą tego testu dobre wyniki, zwracano również tragę na częste występowanie nieswoistej degranulacji w odczynie kontrolnym, co uniemożliwiało interpretacją wyników testu.

Jak wskazują jednak wyniki doświadczeń Monereta-Vautrina i wsp. [37], prawidłowo wykonany test pośredni wykrywa uczulenie na antybiotyki, głównie penicyliną i w przeszło połowie badanych przypadków na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, nasenne w prawie połowie przypadków, a na środki znieczulające miejscowo u ok. ’/a badanych: v Autorzy podkreślają, że wyniki te uzyskano przy użyciu jako antygenów również leków o małej masie cząsteczkowej.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>