Pozycja mężczyzny i kobiety w społeczeństwie

Jednym z zasadniczych mechanizmów przemian społecznych, który decydująco rzutuje na sferę seksualną, jest określona pozycja mężczyzny i kobiety w społeczeństwie. Wiadomo, że w związkach uczuciowo-seksual- nych (tak zresztą jak i w innych kontaktach międzyludzkich) obowiązuje zasada partnerstwa. Oznacza to, że związki te tylko wówczas mogą się rozwijać optymalnie i prawidłowo, dawać maksimum satysfakcji oraz stwarzać głęboką więź i porozumienie między dwojgiem ludzi, gdy ludzie ci są sobie równi jako partnerzy. Natomiast niska pozycja społeczna kobiety uniemożliwiała dawniej mężczyźnie nawiązanie głębszych więzi, powstających w wyniku interakcji między mężczyzną i kobietą. Kobieta, zmuszona do posłuszeństwa wobec mężczyzny, ulegająca mu i wykonująca jego polecenia, starająca mu się przypodobać w ten sposób, lecz nie otrzymująca nic w zamian, była raczej „przedmiotem” służącym do zaspokajania potrzeb mężczyzny niż jego partnerem. Sfera seksualna takiej kobiety nie mogła się rozwijać zgodnie z jej własnymi potrzebami, a satysfakcja, jakiej kobieta doznawała, miała swe źródło nie tyle w zaspokojeniu własnej potrzeby seksualnej, ile w radości wynikającej ze sprawienia rozkoszy mężczyźnie i przypodobaniu mu się. Podobny wpływ wywierał lansowany w epoce wiktoriańskiej model zachowania, zakazujący kobiecie uzewnętrzniania jakichkolwiek przejawów seksualności. Model ten nakazywał kobiecie całkowitą bierność w zakresie inicjacji seksualnej, aktywność pozostawiając wyłącznie mężczyźnie – a więc atrybutem kobiecości było okazywanie jedynie uczuć oraz bierność i uległość w zakresie aktywności seksualnej. Niektórzy uważali, że są to w ogóle cechy „natury” kobiety. Wzorom tym hołduje jeszcze i dzisiaj wiele kobiet, co staje się czasem przyczyną braku harmonii seksualnej w małżeństwie. Brak zaspokojenia potrzeb seksualnych kobiet przyczynia się ponadto do powstawania frustracji i różnorakich nerwic, najczęściej o charakterze histerycznym.

Dokonane w ostatnich dziesiątkach lat zasadnicze przemiany społeczne, w wyniku których kobiety uzyskały równouprawnienie z mężczyznami, stanowią zapewne milowy krok naprzód w dziedzinie regplacji wszechstronnych stosunków między obu płciami oraz w kierunku stworzenia należytych warunków do rozwoju głębokich więzi uczuciowo- -seksualnych. Jednakże w dziedzinie tej panuje obecnie zamieszanie i chaos oraz pojawiają się oznaki sygnalizujące istnienie niekorzystnych objawów ubocznych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>