Doświadczenia Wellsa i Wagenena

Doświadczenia innego typu przeprowadzili Wells i Wagenen (1954), którzy podawali ciężarnym małpom duże ilości testosteronu, powodując w ten sposób powstanie wśród ich potomstwa żeńskich pseudohermafro- dytów. Stwierdzili oni, że zachowanie żeńskich pseudohermafrodytów różniło się od zachowania normalnych osobników żeńskich, gdyż wykazywały one aktywność identyczną lub zbliżoną do aktywności męskiej.

Powyższe badania wskazują, że u Naczelnych występuje zróżnicowanie psychoseksualne już w okresie noworodkowym, a czas jego formowania przypada na koniec życia płodowego lub obejmuje również pierwsze dni po urodzeniu. Nie oznacza to oczywiście, że jedynie zróżnicowanie ośrodków mózgowych jest odpowiedzialne za ustanowienie męskiego lub żeńskiego sposobu zachowania płciowego – istotna jest tu całość nastawienia psychicznego. Wczesne doświadczenia społeczne wywierają bowiem również duży wpływ na rozwój zachowania osobnika. Zarówno badania małp, jak i gryzoni, wskazują na znaczenie czynników społecznych, związanych z hierarchią wewnątrzgrupową, na ustanowienie męskiego lub żeńskiego typu zachowania. Należy więc uwzględnić zarówno czynniki wrodzone, związane z działaniem męskich hormonów płciowych na ośrodki podwzgórza, jak i czynniki środowiskowe, związane z pozycją społeczną zwierzęcia. W wyniku działania androgenów na rozwijający się system nerwowy następuje zróżnicowanie ośrodków mózgowych w kierunku męskim. Jednak zachowanie męskie może być zmienione w wyniku doświadczeń społecznych, szczególnie oddziałujących we wczesnym okresie rozwoju w wypadku homoseksualizmu na przykład nie muszą to być czynniki pobudzające bezpośrednio rozwój nastawienia homoseksualnego, lecz jedynie czynniki, które powodują ograniczenie męs kiej aktywności lub stymulują pojawienie się cech psychicznych, charakterystycznych dla płci żeńskiej. Rozwój takiej osobowości będzie w wieku późniejszym bardziej predysponowany do przyswojenia sobie i utrwalenia zachowania homoseksualnego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>