PINDOLOL I LECZENIE MIGRENY

We wszystkich przeprowadzonych dotąd badaniach klinicznych pindolol wykazał działanie hipotensyjne jednakowo wyrażone, niezależnie od pozycji ciała [267, 310, 429, 884, 985], Ma to duże znaczenie, gdyż nie obserwuje się wzrostu ciśnienia w pozycji leżącej, w której człowiek spędza 25% życia oraz nie ma niebezpiecznego dla chorego ortostatycznego spadku ciśnienia [301, 907]. Obniżeniu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego towarzyszy zwolnienie czynności serca. Efekt działania leku obserwuje się nie tylko w spoczynku, ale szczególnie po wysiłku. Nie pojawia się wówczas częstoskurcz powysiłkowy, ani nagłe zwyżki ciśnienia krwi, zmniejsza się również wskaźnik zużycia tlenu przez mięsień sercowy [429].

Optymalna dawka leku u różnych chorych mieści się w granicach 5 – 15 mg 3 razy dziennie [301, 429, 450], Podawanie leku w jednorazowej dawce dziennej lub w 2 dawkach jest równie skuteczne, jak podawanie go kilkakrotnie w ciągu doby [429],

Pindolol w leczeniu nadciśnienia kojarzy się często z saluretykami. Silne działanie przeciwaiytmiczne pindololu wykorzystano do leczenia zaburzeń rytmu serca, w tym szczególnie częstoskurczu zatokowego i napadowego, skurczy dodatkowych komorowych i nadkomorowych, niemia- rowości wywołanych naparstnicę, migotania przedsionków [44, 342, 602, 956]. Przeciętna dawka leku wynosi 2,5 – 6 mg 4 razy dziennie. Dla przerwania napadu częstoskurczu napadowego pindolol podawany jest dożylnie w dawce 1,4 mg/dobę. Nigdy nie zauważono po podaniu pindololu pogorszenia się wskaźników wydolności oddechowej [87].

Pindolol okazał się również bardzo korzystny w leczeniu niewydolności naczyń wieńcowych (344, 872]. Podawany w dawkach 2,5-10 mg 4 razy dziennie zmniejszał ilość napadów bólowych, zwiększał tolerancję na wysiłek. W porównaniu z propranololem jest szczególnie skuteczny w powysiłkowej niewydolności naczyń wieńcowych, nie zaś w spoczynkowej ]344], W odróżnieniu od propranololu pindolol może być stosowany u chorych z rzadkoskurczem spoczynkowym, przewlekłą niewydolnością krążenia, co uwarunkowane jest jego właściwościami sympatykomimetyczny- mi [344], Po długotrwałym leczeniu stopniowe odstawienie leku nie powoduje żadnych niekorzystnych objawów ubocznych.

Pindolol znalazł również zastosowanie w leczeniu migreny [279, 913] i nadczynności tarczycy [39],

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>