DZIAŁANIE PROPRANOLOLU NA UKŁAD LIMBICZNY

Nawet wybiórcze ośrodkowe działanie propranololu na układ Iimbicz- ny ma być związane z jego nieswoistymi właściwościami błonowymi, a nie z jego działaniem (1-adrenolitycznym [841],

Jednak coraz częściej dyskutuje się obecność receptorów a- i p-adrener- gicznych w określonych rejonach mózgu [241, 395, 587-589, 677, 698, 797], Postuluje się obecność receptorów p w neuronach adrenergicznych podwzgórza. Pobudzenie tych receptorów wywołuje uczucie pragnienia [588, 589], zmniejszenie uczucia łaknienia [395, 587] lub warunkuje odczucie smaku [6491. Opisuje się obecność receptorów p-adrenergicznych w neuronach grzbietowej części hipokatnpa [179] i ośrodka naczynioruchowego [353], Dokomorowe i domózgowe podanie LBA znosi behawioralne i cłek- trofizjologiczne objawy wywołane chemicznym drażnieniem ww. okolic przez aminy katecholowe.

' Problem jednak jest daleki od ostatecznego wyjaśnienia, gdyż niezwykle precyzyjne badania Boakesa i wsp. ] 122] przy użyciu jontoforezy z mi- kropipet. do neuronów adrenergicznych pnia mózgowego odmóżdżonego kota wykazały, że charakterystyczny dla amin katecholowych elektrofi- zjologiczny obraz pobudzenia lub hamowania nie jest w najmniejszym stopniń zmieniany przez LBA lub leki a-adrenołityczne. Autorzy wnoszą, że ośrodkowe receptory adrenergiczne są całkowicie różne od obwodowych postsynaptycznych struktur adrenergicznych.

Trudno jest powiązać ośrodkowe działanie amin katechotowych z pobudzeniem (ł-adrenergicznym rozumianym jako wybiórcza aktywacja cy- klazy adenylowej. Huang i wsp. [483] wykazali bowiem, że w skrawkach kory mózgowej świnki morskiej cAMP gromadzi się pod wpływem jonów potasowych, strołantyny, weratrydyny, serotoniny, histaminy, noradrenaliny, a nawet adenozyny. Niestety, autorzy przebadali tylko synergiczne działanie tych substancji, nie określając swoistości ich działania za pomocą antagonistów. ’

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>