AMINY KATECHOLOWE

Po uwolnieniu aminy katecholowe zostają unieczynnione, przy czym najważniejszą rolą w tym procesie odgrywa ponowne ich wychwytywanie i gromadzenie w obrębie pęcherzyków ziarnistych. Część amin ka- techolowych, która przedostała się do krwiobiegu, ulega unieczynnieniu głównie w wątrobie pod wpływem metylotransferazy katecholowej do me- toksynoradrenaliny i metoksyadrenaliny (ryc. 20). Metoksykatecholaminy zostają wydalone z moczem w postaci wolnej i związanej bądź ulegają przemianie pod wpływem oksydazy monoaminowej (MAO) do kwasu wa- nilinomigdałowego. Część amin katecholowych ulega unieczynnieniu w obrębie zakończeń nerwowych i komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy pod wpływem oksydazy monoaminowej obecnej w mitochon- driach do aldehydu 3,4-dihydroksymigdałowego, a następnie do kwasu 3,4-dihydroksymigdałowego, częściowo wydalają się z moczem, a częściowo ulegają metylacji pod wpływem metylotransferazy katecholowej (COMT) do kwasu wanilinomigdałowego. Należy dodać, że główny mechanizm enzymatycznego unieczynniania dopaminy polega na jej metylacji pod wpływem COMT do metoksydopaminy, a następnie oksydacyjnej deaminacji do kwasu homowanilinowego. Wewnątrzkomórkowy metabolizm dopaminy jest zapoczątkowany pod wpływem MAO, co prowadzi do powstania kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego, a następnie poprzez me- tylację ulega przekształceniu do kwasu homowanilinowego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>