WYSTĘPOWANIE NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW

Częstość występowania powikłań polekowych. Podanie dokładnych liczb określających częstość występowania ND łącznie i w podziale na różne grupy odczynów i leków, ich znaczenie kliniczne i społeczne jest obecnie niemożliwe, W wielu opracowaniach tego problemu, pochodzących z różnych krajówki z Polski, definicje i sposoby obliczeń są różne, czyniąc je nieporównywalnymi. Niektórzy za ND uznają alkoholizm, zatrucia przypadkowe lub dokonane w celach samobójczych, konsekwencje pośrednio wynikające ze stosowania leków, np. wypadki drogowe spowodowane przez osoby przyjmujące leki.

Częstość rejestracji ND zależy głównie od ogólnego rozwoju medycyny, wykształcenia i wiedzy zawodowej lekarzy i innego personelu służby zdrowia, od aktywności i sprawności systemu organizacyjnego i informacji. W niektórych krajach, np. Anglii i Irlandii [9], Danii, Szwecji, Nowej Zelandii [19, 22] i innych [3, 25], sprawnie działają ogólnokrajowe ośrodki nadzorujące ogólny system wykrywania ND. W wyraźny sposób zmniejszają one ryzyko szkodliwości dla zdrowia, które w sposób tak immanentny, jak i wynikający z braku wiedzy i umiejętności łączą się ze stosowaniem leków.Orientacyjny przegląd danych z tego zakresu przedstawiono w tab. 1.1.

Komisja Rządowa zajmująca się oceną bezpieczeństwa żywności i leków w USA stwierdziła, że ok. 6 min ludzi rocznie w tym kraju wykazuje objawy chorobowe wynikające z ND [13], a Irey ocenia, że 6-12 tys. osób umiera z powodu ND w ciągu roku [10]. Koszty hospitalizacji i wynikające z absencji chorobowych wyniosły w 1974 r. ok. 600 min dolarów. Koszty samego leczenia w ciągu roku ocenia się na 3 mld dolarów [13, 15].

ND dotyczy znacznego odsetka chorych w odniesieniu do chorych leczonych w szpitalach najczęściej powtarzają się liczby zbliżone do wartości 10.

Istnieją bardzo duże różnice w wielkości wskaźnika zachorowań z powodu ND podawane w różnych opracowaniach. Należy sądzić, że jest to przed.e wszystkim skutkiem bardzo dużych różnic w rozpoznawaniu, zgłaszaniu i rejestracji zespołów ND oraz w stopniu zużycia leków,

W Polsce, jak na to wskazuje wstępne opracowanie (tab, 1.1), zbieranie danych o ND, ich zgłaszanie, rejestracja, ocena i wysuwanie praktycznych wniosków wymagają szybkiego udoskonalenia [1, 21, 22].

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>