ZJAWISKA ALERGICZNE

Pewne zmiany czynnościowe i organiczne w obrębie kobiecych narządów rodnych mogą niekiedy być przyczyną powstawania objawów alergicznych. Powstanie schorzenia alergicznego uzależnione jest od dwóch podstawowych czynników, którymi są z jednej strony warunki pomocnicze usposabiające ustrój do uczulenia i torujące niejako drogę do niego, z drugiej zaś odpowiednie alergeny, które właściwie je wywołują. W wyjątkowych przypadkach (oddziaływanie bardzo dużych ilości alergenów) istnienie warunków usposabiających do alergizacji nie jest konieczne.

Za alergiczne uważamy dziś wyłącznie tylko reakcje, oparte na odczynie przeciwciał na antygeny, wbrew dawnemu określeniu Pirąueta, który-w najogólniejszym tego słowa znaczeniu – uważa! za alergię wszystkie zmiany w stanie oddziaływania ustroju, powstające wskutek zetknięcia się tegoż z jakąkolwiek żyjącą lub martwą substancją. Wobec tego, że wiele stanów patologicznych uważane jest – mniej lub więcej arbitralnie – za alergiczne, okazało się koniecznością określić pewne kryteria, które muszą być spełnione, zanim przyjmiemy, że dany przypadek ma istotnie alergiczne podłoże.

Jeszcze w r. 1929 Doerr podał cztery warunki zasadnicze dla określenia schorzeń alergicznych. I tak przypadki pochodzenia alergicznego muszą wykazywać:

– a)odchylenie od normy, które można stwierdzić przez porównanie między uprzednim i obecnym zachowaniem się danego osobnika, b) swoistość w odniesieniu do jednego albo kilku odczynników (np. całej grupy związków chemicznych), c) objawy odczynu alergicznego nie pozostające w żadnym związku z właściwościami farma- kodynamicznymi danego alergenu. Jeśli więc np. dawki, w zasadzie nie trujące, jakiegoś związku chemicznego wywołają objawy zatrucia, będzie to tylko dowodem nadwrażliwości ustroju na ten związek, lecz nigdy odczynem alergicznym, d) podłoże organiczne objawów alergicznych, co można udowodnić przez stwierdzenie swoistych przeciwciał, za pomocą specjalnych metod.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>