ROLA METABOLITÓW FOSFATYDYLOINOZYTOLU W DZIAŁANIU HORMONÓW

Michell i wsp. [5] wykazali, że pobudzenie receptorów, związane z przenikaniem jonów Cas+ do komórki i (lub) uwalnianiem jonów Ca2+ z magazynów wewnątrzkomórkowych, łączy sią z nasileniem obrotu fosfaty- dyloinozytolu. Cykl przemian fosfatydyloinozytolu, zapoczątkowany pobudzeniem receptora przez odpowiedni hormon, oraz aktywację enzymu

Następstwem metabolizmu fosfatydyloinozytolu jest powstawanie związków o właściwościach jonoforów wapniowych (np. kwas fosfatydowy) i nasilenie przypływu jonów Ca2+, a w konsekwencji aktywacja kalmoduliny (p. str. 17). Innym następstwem przemiany fosfatydyloinozytolu jest aktywacja tzw. fosfolipidozależnych kinaz białkowych. Dalszym ważnym procesem jest uwalnianie kwasu arachidonowego z dia- cyloglicerolu (przy udziale lipazy) oraz z kwasu fosfatydowego (przy udziale fosfolipazy A2). Wolny kwas arachidonowy jest prekursorem wielu związków o dużej aktywności biologicznej, takich jak prostaglandy- ny. Rolę tych związków, które same są hormonami tkankowymi, w mechanizmie działania hormonów omówiono niżej. Mechanizm fosfatydy- loinozytolowy najdokładniej wykazano dla receptora adrenergicznego typu a2, najnowsze badania wskazują także na jego udział w działaniu innych receptorów hormonalnych i neuroprzekażnikowych (cholinergicz- ny receptor muskarynowy, receptor tyreoliheryny, wazopresyny, insuliny).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>