Podział na leczenie zachowawcze i operacyjne

Klinicznie wyczuwa się guzek na wysokości łąkotki bocznej. Jeśli leczenie zachowawcze, fizykoterapia, hydrokortyzon nie dają wyniku, konieczne jest operacyjne usunięcie torbieli wraz z łąkotką.

Celem leczenia ortopedycznego jest zachowanie, poprawienie lub przywrócenie za-burzonej funkcji narządu ruchu, jeśli zaś jest to niemożliwe – zmniejszenie i ogra-niczenie do minimum szkodliwych następstw i grożącego kalectwa.

Jakkolwiek podział na leczenie zachowawcze i leczenie operacyjne w ortopedii jest nieaktualny z tej racji, że leczenie jest kompleksowe, obejmujące szereg sposobów, to jednak nadal w niektórych przypadkach pierwszeństwo ma leczenie zachowawcze, w innych zaś operacyjne.

Do postępowania zachowawczego zaliczyć można nastawianie zwichnięć i złamań, redresje, korekcje ustawienia itp. (ręczne, wyciągiem, opatrunkami gipsowymi), unieruchomienie, stosowanie aparatów, gorsetów, protez i innych pomocy ortopedycznych oraz usprawnianie i leczenie sanatoryjno-rehabilitacyjne.

Postępowanie operacyjne polega na bezpośrednim dotarciu do źródła i węzłowego punktu zmian patologicznych i poprawieniu sytuacji anatomicznej i biome- chanicznej zabiegiem operacyjnym – osteotomią, zespoleniem odłamów, poprawie- niem ustawienia, usztywnieniem lub uruchomieniem stawu, przeszczepieniem mięśni, zastosowaniem protez wewnętrznych i innych zabiegów mających za zadanie od-tworzenie lub poprawienie czynności narządu ruchu jako całości.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>