Wielkie postępy w stomatologii

Po odzyskaniu niepodległości Polski entuzjazm garstki pozostałej przy życiu grupy pracowników naukowych oraz duży zespół młodych lekarzy, którzy włączyli się do pracy naukowej i organizacyjnej, pozwolił na stopniowe odbudowanie i następnie rozbudowanie stomatologicznego szkolnictwa wyższego a później średniego. Powstawały kolejne oddziały stomatologiczne (obecnie istnieje 10) przy wydziałach lekarskich akade- patii. Nie udało się jeszcze całkowicie wyjaśnić etiologii tych schorzeń, a tym samym ich leczenie ma głównie charakter objawowy.

Dokończ

Co robić gdy noworodek nie oddycha?

Maseczkę taką wykonuje się z gruszki do lewatywy dla niemowląt. Otwór w szczycie maseczki wynosi 1 cm, przez ten otwór uchodzi powietrze wydychane. Pojemność maseczki nie powinna być większa niż 5—1-0 ml. Maseczka powinna mieć boczne odprowadzenie tlenu (ryc. 36).

Dokończ

Leczenie prazykwantel

W leczeniu wykorzystuje się prazykwantel (Cesol, dzieci >4 rż. i dorośli w poje-dynczej dawce 25 mg/kg mc. w inwazji jelitowej, natomiast dla pozostałych postaci 3 x dziennie przez 2 kolejne dni), niklozamid (Yomesan, 2 g jednorazowo) lub dehy- droemetynę (Dehydroemetine, 1 mg/kg mc. przez 10-15 dni) patrz F. hepatica.

Dokończ

Rozpoznanie urazów nerek

Rozpoznanie urazów nerek opiera się przede ‚wszystkim ‚na urografii, uzupełnionej w razie potrzeby i możliwości arteriografią nerkową. Zaleca się, ażeby urografię wykonać w każdym przypadku podejrzenia o uraz nerki, ale przed jakąkolwiek interwencją chirurgiczną [3, 4, 6], Zdarzyć się bowiem może, że po otwarciu jamy brzusznej z powodu jej urazu •stwierdzi się krwiak zaotrzewnowy, którego rewizja śródoperacyjna naprowadzi dopiero na uszkodzoną nerkę. Wówczas ocena nerek bez urografii, a tylko na podstawie oględzin i palpacji oraz podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu mogą być bardzo trudne. Należy wtedy sprawdzić dotykiem obecność drugiej nerki, a następnie po założeniu miękkie go zacisku naczyniowego na pień naczyniowy uszkodzonej nerki, usunąć skrzepy, ocenić wielkość urazu i zadecydować o dalszym postępowaniu pamiętając, ażeby zabieg ukończyć w ciągu 20 minut. Dłuższe utrzymanie zacisku ‚naczyniowego powoduje nieodwracalne zmiany w miąższu nerkowym. Istnieje możliwość przedłużenia okresu niedokrwienia nerki stosując tzw. niedokrwienie przerywane. Wówczas zaciśk naczyniowy pozostawia się na czas potrzebny operatorowi, uważając jednak, ażeby po każdej 20 minucie zwolnić go na 5-10 minut [1, 3, 4, 6].

Dokończ

Porażenia nerwów obwodowych

Nerwy obwodowe ulegają uszkodzeniu w następstwie przecięcia łub zgniecenia (np. między odłamami kości), stłuczenia, pociągnięcia i wskutek niedokrwienia (jałowa martwica). Rozróżnia się następujące rodzaje uszkodzenia nerwu: neurapraxia (przerwanie, zablokowanie przewodnictwa), axonotmesis (przerwanie włókien osiowych z zachowaniem osłonek), neurotmesis (przerwanie całego nerwu). Po przerwaniu ciągłości włókna osiowego następuje zwyrodnienie obwodowej części włókna ruchowego. W miejscu uszkodzenia nerwu powstaje blizna łącznotkankowa zawierająca pętle włókien nerwowych (nerwiak).

Dokończ

Ruch w każdym stawie

Ruch w każdym stawie odbywa się dookoła osi obrotu, która jest albo stała (linia kostek dla stawu skokowo-goleniowego), albo przemieszcza się w miarę wykonywania ruchu (np. w stawie kolanowym oś obrotu przesuwa się w czasie ruchu prostowania do przodu i skręca przyśrodkowo podczas ostatnich stopni wyprostu). Stawy o ruchu wielokierunkowym mają szereg osi obrotu dla różnych ruchów (np. staw nadgarstkowo-śródręczny) lub osią obrotu jest punkt centralny głowy (np. kości udowej, ramiennej).

Dokończ

Ruchy kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Ruchy kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W ostrym okresie dolegliwości stwierdza się charakterystyczne ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Ograniczone bólem są ruchy zginania i prostowania, podczas gdy ruchy na boki są względnie niebolesne. Objaw ten ma dużą wartość diagnostyczną, gdyż pozwala odróżnić uszkodzenia krążka międzykręgowego od innych stanów, w przebiegu których wszystkie ruchy kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zostają praktycznie zamrożone.

Dokończ

Ćwiczenia na kręgosłup

Jednakże sam zabieg chirurgiczny rzadko pomaga tym chorym, szczególnie w grupie wieku 30-50 lat, skutkuje on dopiero razem z programem ćwiczeń i profilaktyki . Nierzadko programy te trzeba okresowo ponawiać. Pomijając tych chorych, u których istnieją rzeczywiste wskazania do zabiegu chirurgicznego (istnienie wykrywanych zmian organicznych), leczenie rozpoczyna się od wskazówek dotyczących postawy ciała i zasad biomechaniki oraz działań profilaktycznych w zakresie trybu życia i pracy. Jednocześnie chorego kieruje się do przychodni rehabilitacyjnej w celu nauczenia go potrzebnych ćwiczeń. Zazwyczaj są to ćwiczenia izometryczne.

Dokończ

Ostrzykiwanie miejsc bolesnych

W celu sprawdzenia korzenia Sj igłę wprowadza się do tylnego otworu krzyżowego. Korzenie L4 i L5 bada się wkłuwając igłę nieco doogonowo do wyrostka poprzecznego, a następnie pod kontrolą fluoroskopii do otworu między- kręgowego. Położenie igły potwierdza się zdjęciem AP i bocznym. Po zabiegu obowiązuje dokładne notowanie objawów odczuwanych przez chorego.

Dokończ

Objawy kliniczne w Posocznicy

Objawy kliniczne. Schorzenie to może zacząć się nagle lub powoli. Noworodek traci łaknienie, spada na wadze, krzyczy słabo, staje się senny, apatyczny, źle uikrwiony, blady. Ciepłota może być normalna. Występują wymioty i wodniste, żółte lub pomarańczowe stolce, obfite, tryskające. W niektórych przypadkach mogą wystąpić objawy zapalenia płuc. Stan dziecka zaczyna się szybko pogarszać, odwodnienie wzrasta, występują objawy zatrucia. W całym obrazie klinicznym dominuje stan septyczno-toksyczny, bądź to z objawami ze strony przewodu pokarmowego, bądź to ze strony płuc, a nawet bez nich (Maslow).

Dokończ

Rozpoznanie zamartwicy

Rozpoznanie. Zamartwicę należy odróżnić od bezdechu (apnea) spowodowanego narkotykami podanymi matce (np. przy cięciu cesarskim). O ile leki podano w sposób prawidłowy, bezdech ustępuje po kilku minutach. Dla urazu wewnątrzczaszkowego rozpoznawczo ważne są: nakłucia lędźwiowe i nakłucia podoponowe. Zwiększona ilość białka, zwiększona pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym, obecność czerwonych krwinek wyługowanych nasuwają podejrzenie krwawienia śródczaszkowego. U zdrowego noworodka w pierwszych dniach życia nakłuciem lędźwiowym nie uzyskujemy płynu mózgowo-rdzeniowego, w następnych dniach kilka kropli. Uzyskanie większej ilości płynu mózgo- wo-rdzeniowego jest zjawiskiem patologicznym. Płyn mózgowo-rdzeniowy u noworodka może być ksantochromiczny, o ile noworodek ma żółtaczkę, w innych przypadkach jest to patologiczne. Nakłucie podoponowe orientuje nas co do istnienia krawienia podoponowego.

Dokończ

Uraz wewnątrzczaszkowy

Uraz wewnątrzczaszkowy. Najczęstszą postacią urazu porodowego jest uraz wewnątrzczaszkowy, który może uszkodzić mózg, opony, naczynia krwionośne i zatoki żylne mózgu i wywołać wstrząs. W urazie wewnątrz- czaszkowym główną rolę odgrywa niedotlenienie, rzadziej przyczyną są czynniki mechaniczne. Często te dwa czynniki: niedotlenienie i uraz mechaniczny działają razem naczynia krwionośne poprzednio już uszkodzone niedotlenieniem łatwo ulegają urazowi mechanicznemu.

Dokończ

Rokowanie choroby hemolitycznej noworodków

Rokowanie zależy od ciężkości schorzenia i od tego, jak wcześnie je rozpoznano. O ile’rozpoznał je już położnik, rokowanie jest znacznie lepsze niż w przypadku, gdy schorzenie rozpoznał dopiero pediatra na podstawie nieraz już dużych uszkodzeń narządów wewnętrznych.

Dokończ